август 3, 2018

Групи

NURSERY - МЪНИЦИ
в яслена възраст
1-3-год.

STARTER
3-4-год.

BOOK 1
4-5-год.

BOOK 2
5-6-год.

PRESCHOOL или предучилищна група
6-7-год.